Galerija Božidar Jakac / Splošne informacije

Information

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa
Galerija Božidar Jakac, Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki
T.: 07/49 88140; 07/49 88 143

Matična številka: 5007593
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Dislocirane enote:
Lamutov likovni salon, Oražnova ulica 5, 8311 Kostanjevica na Krki
T.: 07/49 88 152
Gorjupova galerija (OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki)

Odgovorna oseba: Goran Milovanović, direktor
Datum prve objave kataloga: 26. 02. 2010
Datum zadnje spremembe: 2. 6. 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http//www.galerija-bj.si
Druge oblike kataloga:
v fizični obliki v tajništvu Galerije Božidar Jakac, Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja:
Galerija Božidar Jakac opravlja v obliki javne službe naslednje dejavnosti:
–      raziskuje, evidentira, zbira, dokumentira, inventarizira, hrani in ureja ter razstavlja gradivo s področja likovne umetnosti 20. stoletja in sodobne ustvarjalnosti s področja delovanja galerije, kakor tudi od drugod, če je to gradivo pomembno za dopolnjevanje stalnih razstav in poslanstvo galerije;
–      sistematično zbira gradivo na terenu;
–      oblikuje in dopolnjuje stalne razstave z zbranim gradivom;
–      omogoča javnosti, da spoznava in sprejema slovensko ter drugo umetniško ustvarjanje, tako da oblikuje in dopolnjuje stalne zbirke, prireja razstave, predavanja in organizira druge dejavnosti za dosego tega smotra;
–      izvaja pedagoško in andragoško dejavnost;
–      omogoča strokovno in znanstveno proučevanje muzejskega gradiva;
–      objavlja izsledke znanstvenega in strokovnega raziskovanja, dokumentacijo, prikaze ter drugo v lastnih publikacijah;
–      organizira in izpopolnjuje specialno knjižnico za področje delovanja zavoda;
–      sodeluje s strokovnimi organizacijami za varstvo naravne in kulturne dediščine pri obnovi kulturnega spomenika ter upravlja s kulturnim spomenikom;
–      spremlja delo strokovnih organizacij s področja likovne umetnosti;
–      prireja občasne razstave tudi v drugih krajih Slovenije in v tujini;
–      prireja mednarodni kiparski simpozij Forma viva;
–      opravlja druge naloge s področja varstva kulturne dediščine. 
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja galerija tudi druge dejavnosti, ki služijo izvajanju temeljnega poslanstva in se financirajo izključno iz nejavnih virov:
–      oddajanje prostorov in opreme za razstavne in druge kulturne oziroma vzgojno-izobraževalne, promotivne in podobne namene;
–      opravlja storitve s področja svoje dejavnosti za potrebe fizičnih in pravnih oseb;
–      opravlja gostinsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost za potrebe galerije in obiskovalcev;
–      izdaja, zamenjuje in prodaja strokovne publikacije, kataloge ter drugo pisano in tiskano gradivo, nosilce zvoka ter ostale izdelke, ki izhajajo iz dejavnosti in poslanstva muzeja;
–      izdaja in prodaja replike in spominke, vezane na dejavnost galerije;
–      opravlja druge storitve, ki dopolnjujejo osnovno muzejsko dejavnost.
Galerija opravlja dejavnosti v obsegu in na način določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

Notranja organizacija dela

Uprava muzeja:
Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki
T.: 07/49 88 140, 07/49 88 150

Direktor: Goran Milovanović
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Poslovna sekretarka: Alja Pfeifer
T.: 07/49 88 140
F.: 07/49 88 151
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Računovodkinja: Liljana Gorenc
T.: 07/49 88 142, 07/49 88 140
e-pošta:  .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Kustosi:

Kristina Simončič, kustosinja
T.: 07/49 88 149, 07/49 88 140
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

dr. Robert Simonišek, kustos
T.: 07/49 88 148, 07/49 88 140
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Alja Fir, kustosinja
T.: 07/49 88 140
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Varuhi:
Silva Goltes
Dejana Piperski
Marija Klemenčič
T.: 07/49 88 143, 07/49 88 150
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Receptor:
Irena Simčič
T.: 07/49 88 143

Tehnična služba:
Bruno Hočevar
Franci Gramc
Jožica Grubar
Simona Stopar

TIC:
Anita Pajtler
T.: 07/49 88 152
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Organigram organa
Ustanovitelj javnega zavoda: Občina Krško
Ustanoviteljske pravice izvršuje: Občina Kostanjevica na Krki

Svet javnega zavoda Galerija Božidar Jakac
Predsednik: dr. Andrej Smrekar
Člani:
Bruno Hočevar
Janez Kerin
Danijel Levičar
Kristina Simončič
Gorazd Šoštar
Nada Zoran

Strokovni svet javnega zavoda Galerija Božidar Jakac
Člani:
Miha Colner, umetnostni zgodovinar
prof. mag. Milan Erič, akd. slikar
prof., spec. Oto Rimele, akd. slikar
dr. Andrej Smrekar, umetnostni zgodovinar
doc. mag. Jurij Smole, akd. kipar
asist. dr. Asta Vrečko, umetnostna zgodovinarka

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih organov s področja dela: /

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Goran Milovanović
Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki
Tel.: 07 49 88 141; 07/49 88 140
e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

S področja delovanja javnega zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ZUJIK, Ur.l. RS 123/2006-ZFO-1, 7/2007 Odl. US: U-I-35/04-11, 53/2007, 65/2007 Odl US: U-I-276/05-11, 77/2007-UPB1, 56/2008; Zakon o financiranju občin ZFO-1, Ur.l. RS 123/2006, 101/2007; Odl US: U-I-24/07-66, 57/2008; Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 45. člena ZUJIK Ur.l. RS 7/2007; Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 42. člena ZUIJIK z odložilnim rokom Ur.l. RS 65/2007;  Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture Ur.l. RS 117/2002, 97/2003, 1/2009; Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture Ur.l. RS 100/2003; Pravilnik o strokovnih prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine, Ur.l. RS 113/2000,  16/2008- ZVKD-1, Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine Ur.l. RS 73/2000; Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011/ReNPK0811/ Ur.l. RS 35/2008;

- Zakon o varstvu kulturne dediščine ZVKD-1 Ur.l. RS 16/2008, 16/2008; Pravilnik o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine, Ur.l. RS 122/2004;
 
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ZVDAGA, Ur.l. RS 30/2006; Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Ur.l. RS, št. 86/2006 ; Pravilnik o strokovni usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom, Ur.l. RS 132/2006, 38/2008; Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva, Ur.l. RS 101/2008, Pravilnik o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva, Ur.l. RS 48/2008, 87/2008; Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva,  Ur.l. RS 101/2008; Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi,  Ur.l. RS 52/2009;

- Icomov kodeks muzejske etike, Društvo ICOM, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor, Ljubljana 2005;

Ostali predpisi, ki določajo področje delovanja zavoda:

- Zakon o zavodih Ur.l. RS 12/1991, 45/1994, Odl.US:U-I-104/1992, 8/1996, 18/1998, Odl.US: U-I-34/1998, 36/2000, 127/2006);

- Zakon o splošnem upravnem postopku Ur.l. RS 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008;

- Zakon o javnih financah Ur.l. RS 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009;

- Zakon o računovodstvu Ur.l. RS 23/1999, 30/2002-ZJF-C;

- Zakon o državni statistiki Ur.l. RS 45/1995, 9/2001;

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS, Ur.l. RS 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZM PUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009; Kolektivna pogodba za javni sektor- KPJS Ur.l. RS 57/2008, 86/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009; Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede KPSM Ur.l.RS 57/2008;

- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Ur.l. RS 21/1995, 9/2001, 30/2001, 85/2001, Skl.US: U-I-149/98-36, 43/2004, 58/2004, , Skl.US: U-I-200/02-12, 94/2004-UPB1, 17/2006, 44/2006-UPB2, 139/2006, 16/2007-UPB3, 68/2008
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Ur.l. RS 94/2003,  61/2005, 96/2005-UPB1, 109/2005-ZdavP-1B, 113/2005-ZinfP, 28/2006, 51/2006- UPB2, 117/2006-ZdavP-2;

- Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur.l. RS 86/2004, 113/2005-ZinfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1; 

- Zakon o delovnih razmerjih, Ur.l. RS 42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl.US: U-I-45/2007, Up-249/2006-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit;   

- Zakon o javnih uslužbencih, Ur.l. RS 56/2002, 110/2002-ZDT_B, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10, 32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US: U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 69-2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E; Zakon o državni upravi /ZDU-1/ (Ur.l. RS, št. 52/2002, 56/2003, 45/2004-ZdZPKG, 61/2004, 123/2004, 93/2005);

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ZSPJS Ur.l. RS, št. 56/2002, 72/2003, 126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 27/2006 Skl.US: U-I-60/06-12, 68/2006, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/2007, 95/2007-UPB7, 1102007, Skl.US: U-I-275-07-5, 17/2008, 58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-Zzavar-E, 80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18, 20/2009-ZZZPF,  48/2009;  Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju Ur.l. RS, št. 14/2006, 136/2006, 69/2008;  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Ur.l. RS, št. 41/1994, 2/1996, 106/2000, 56/2002;

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju Ur.l. RS, št. 73/2005, 103/2005, 12/2006, 36/2006, 46/2006, 77/2006, 128/2006, 37/2007, 95/2007, 112/2007, 104/2008, 123/2008, 21/2009; 

- drugi interni pravilniki in podzakonski akti, izpeljani na podlagi naštete zakonodaje.

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: /

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
- Strateški načrt
- Letni program dela
- Poslovna poročila javnega zavoda
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: /

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
- Evidenca o plačah in drugih prejemkih zaposlenih, plačilih po avtorskih pogodbah, plačilih po pogodbah o delu in plačilih po napotnicah preko servisov storitev;
- Evidenca o zaposlenih delavcih;
- Evidenca uporabnikov muzejskega knjižnega gradiva;
- Evidenca naslovnikov;

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij: O muzeju, dogodkih in arhivu na domači spletni strani

Pravni akti zavoda:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac (Ur list RS 108/2003)
Pogodba o upravljanju premoženja
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Poslovnik o delu sveta
Pravilnik o premakljivem delovnem času

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Galerije Božidar Jakac http://www.galerija-bj.si
Vpogled v Informacije javnega značaja v neelektronski obliki je možen v tajništvu Galerije Božidar Jakac po vnaprejšnjem dogovoru, od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure
Vprašanja stroškov posredovanja informacij javnega značaja podrobneje ureja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij (Ur.l.RS,l št. 76/05)

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov: /