Galerija Božidar Jakac / Splošne informacije

Information

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa
Galerija Božidar Jakac, Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki
T.: 07/49 88140; 07/49 88 150
F.: 07/49 88 151
matična številka: 5007593
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Dislocirane enote:
Lamutov likovni salon, Oražnova ulica 5, 8311 Kostanjevica na Krki
T.: 07/49 88 152
Gorjupova galerija (OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki)

Odgovorna oseba: Bojan Božič, v.d. direktorja
Datum prve objave kataloga: 26. 02. 2010
Datum zadnje spremembe: 26. 02. 2010
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http//www.galerija-bj.si
Druge oblike kataloga:
v fizični obliki v tajništvu Galerije Božidar Jakac, Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja:
Galerija Božidar Jakac opravlja v obliki javne službe naslednje dejavnosti:
–      raziskuje, evidentira, zbira, dokumentira, inventarizira, hrani in ureja ter razstavlja gradivo s področja likovne umetnosti 20. stoletja in sodobne ustvarjalnosti s področja delovanja galerije, kakor tudi od drugod, če je to gradivo pomembno za dopolnjevanje stalnih razstav in poslanstvo galerije;
–      sistematično zbira gradivo na terenu;
–      oblikuje in dopolnjuje stalne razstave z zbranim gradivom;
–      omogoča javnosti, da spoznava in sprejema slovensko ter drugo umetniško ustvarjanje, tako da oblikuje in dopolnjuje stalne zbirke, prireja razstave, predavanja in organizira druge dejavnosti za dosego tega smotra;
–      izvaja pedagoško in andragoško dejavnost;
–      omogoča strokovno in znanstveno proučevanje muzejskega gradiva;
–      objavlja izsledke znanstvenega in strokovnega raziskovanja, dokumentacijo, prikaze ter drugo v lastnih publikacijah;
–      organizira in izpopolnjuje specialno knjižnico za področje delovanja zavoda;
–      sodeluje s strokovnimi organizacijami za varstvo naravne in kulturne dediščine pri obnovi kulturnega spomenika ter upravlja s kulturnim spomenikom;
–      spremlja delo strokovnih organizacij s področja likovne umetnosti;
–      prireja občasne razstave tudi v drugih krajih Slovenije in v tujini;
–      prireja mednarodni kiparski simpozij Forma viva;
–      opravlja druge naloge s področja varstva kulturne dediščine. 
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja galerija tudi druge dejavnosti, ki služijo izvajanju temeljnega poslanstva in se financirajo izključno iz nejavnih virov:
–      oddajanje prostorov in opreme za razstavne in druge kulturne oziroma vzgojno-izobraževalne, promotivne in podobne namene;
–      opravlja storitve s področja svoje dejavnosti za potrebe fizičnih in pravnih oseb;
–      opravlja gostinsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost za potrebe galerije in obiskovalcev;
–      izdaja, zamenjuje in prodaja strokovne publikacije, kataloge ter drugo pisano in tiskano gradivo, nosilce zvoka ter ostale izdelke, ki izhajajo iz dejavnosti in poslanstva muzeja;
–      izdaja in prodaja replike in spominke, vezane na dejavnost galerije;
–      opravlja druge storitve, ki dopolnjujejo osnovno muzejsko dejavnost.
Galerija opravlja dejavnosti v obsegu in na način določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

Notranja organizacija dela

Uprava muzeja:
Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki
T.: 07/49 88 140, 07/49 88 150
v.d. direktorja: Bojan Božič
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Tajnica: Minka Veličevič
T.: 07/49 88 140
F.: 07/49 88 151
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Računovodkinja: Liljana Gorenc
T.: 07/49 88 142, 07/49 88 140
e-pošta:  .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Kustosi:

Barbara Rupel, muzejska svetovalka
T.: 07/49 88 149, 07/49 88 140
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Dokumentacija:
Goran Milovanović, višji kustos
T.: 07/49 88 147, 07/49 88 140
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Pedagoška dejavnost:
dr. Helena Rožman, muzejska svetovalka
T.: 07/49 88 148,  07/49 88 140
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Varuhi:
Silva Goltes
Franja Jorga
Dejana Piperski
Marija Klemenčič
T.: 07/49 88 143, 07/49 88 150
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Tehnična služba:
Franci Gramc
Jožica Grubar
Jože Klemenčič
Simona Stopar

TIC:
Irena Simčič
T.: 07/49 88 150
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Organigram organa
Ustanovitelj javnega zavoda: Občina Krško
Ustanoviteljske pravice izvršuje: Občina Kostanjevica na Krki

Svet javnega zavoda Galerija Božidar Jakac
Predsednik: dr. Andrej Smrekar
Člani: Andrej Božič, Franja Jorga, dr. Helena Rožman, Ivan Špiler, Nada Zoran

Strokovni svet javnega zavoda Galerija Božidar Jakac
Člani: dr. Janez Bogataj, Ivo Prančič, dr. Jure Mikuž, Matjaž Počivavšek, Barbara Rupel, dr. Andrej Smrekar

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih organov s področja dela: /

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Bojan Božič, v.d. direktorja
Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki
Tel.: 07 49 88 141; 07/49 88 140
e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

S področja delovanja javnega zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo ZUJIK, Ur.l. RS 123/2006-ZFO-1, 7/2007 Odl. US: U-I-35/04-11, 53/2007, 65/2007 Odl US: U-I-276/05-11, 77/2007-UPB1, 56/2008; Zakon o financiranju občin ZFO-1, Ur.l. RS 123/2006, 101/2007; Odl US: U-I-24/07-66, 57/2008; Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 45. člena ZUJIK Ur.l. RS 7/2007; Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 42. člena ZUIJIK z odložilnim rokom Ur.l. RS 65/2007;  Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture Ur.l. RS 117/2002, 97/2003, 1/2009; Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture Ur.l. RS 100/2003; Pravilnik o strokovnih prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine, Ur.l. RS 113/2000,  16/2008- ZVKD-1, Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine Ur.l. RS 73/2000; Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011/ReNPK0811/ Ur.l. RS 35/2008;

- Zakon o varstvu kulturne dediščine ZVKD-1 Ur.l. RS 16/2008, 16/2008; Pravilnik o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine, Ur.l. RS 122/2004;
 
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ZVDAGA, Ur.l. RS 30/2006; Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Ur.l. RS, št. 86/2006 ; Pravilnik o strokovni usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom, Ur.l. RS 132/2006, 38/2008; Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva, Ur.l. RS 101/2008, Pravilnik o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva, Ur.l. RS 48/2008, 87/2008; Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva,  Ur.l. RS 101/2008; Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi,  Ur.l. RS 52/2009;

- Icomov kodeks muzejske etike, Društvo ICOM, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor, Ljubljana 2005;

Ostali predpisi, ki določajo področje delovanja zavoda:

- Zakon o zavodih Ur.l. RS 12/1991, 45/1994, Odl.US:U-I-104/1992, 8/1996, 18/1998, Odl.US: U-I-34/1998, 36/2000, 127/2006);

- Zakon o splošnem upravnem postopku Ur.l. RS 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008;

- Zakon o javnih financah Ur.l. RS 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009;

- Zakon o računovodstvu Ur.l. RS 23/1999, 30/2002-ZJF-C;

- Zakon o državni statistiki Ur.l. RS 45/1995, 9/2001;

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS, Ur.l. RS 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZM PUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009; Kolektivna pogodba za javni sektor- KPJS Ur.l. RS 57/2008, 86/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009; Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede KPSM Ur.l.RS 57/2008;

- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Ur.l. RS 21/1995, 9/2001, 30/2001, 85/2001, Skl.US: U-I-149/98-36, 43/2004, 58/2004, , Skl.US: U-I-200/02-12, 94/2004-UPB1, 17/2006, 44/2006-UPB2, 139/2006, 16/2007-UPB3, 68/2008
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Ur.l. RS 94/2003,  61/2005, 96/2005-UPB1, 109/2005-ZdavP-1B, 113/2005-ZinfP, 28/2006, 51/2006- UPB2, 117/2006-ZdavP-2;

- Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur.l. RS 86/2004, 113/2005-ZinfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1; 

- Zakon o delovnih razmerjih, Ur.l. RS 42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl.US: U-I-45/2007, Up-249/2006-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit;   

- Zakon o javnih uslužbencih, Ur.l. RS 56/2002, 110/2002-ZDT_B, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10, 32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US: U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 69-2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E; Zakon o državni upravi /ZDU-1/ (Ur.l. RS, št. 52/2002, 56/2003, 45/2004-ZdZPKG, 61/2004, 123/2004, 93/2005);

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ZSPJS Ur.l. RS, št. 56/2002, 72/2003, 126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 27/2006 Skl.US: U-I-60/06-12, 68/2006, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/2007, 95/2007-UPB7, 1102007, Skl.US: U-I-275-07-5, 17/2008, 58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-Zzavar-E, 80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18, 20/2009-ZZZPF,  48/2009;  Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju Ur.l. RS, št. 14/2006, 136/2006, 69/2008;  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Ur.l. RS, št. 41/1994, 2/1996, 106/2000, 56/2002;

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju Ur.l. RS, št. 73/2005, 103/2005, 12/2006, 36/2006, 46/2006, 77/2006, 128/2006, 37/2007, 95/2007, 112/2007, 104/2008, 123/2008, 21/2009; 

- drugi interni pravilniki in podzakonski akti, izpeljani na podlagi naštete zakonodaje.

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: /

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
- Strateški načrt
- Letni program dela
- Poslovna poročila javnega zavoda
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: /

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
- Evidenca o plačah in drugih prejemkih zaposlenih, plačilih po avtorskih pogodbah, plačilih po pogodbah o delu in plačilih po napotnicah preko servisov storitev;
- Evidenca o zaposlenih delavcih;
- Evidenca uporabnikov muzejskega knjižnega gradiva;
- Evidenca naslovnikov;

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij: O muzeju, dogodkih in arhivu na domači spletni strani

Pravni akti zavoda:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac (Ur list RS 108/2003)
Pogodba o upravljanju premoženja
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Poslovnik o delu sveta
Pravilnik o premakljivem delovnem času

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Galerije Božidar Jakac http://www.galerija-bj.si
Vpogled v Informacije javnega značaja v neelektronski obliki je možen v tajništvu Galerije Božidar Jakac po vnaprejšnjem dogovoru, od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure
Vprašanja stroškov posredovanja informacij javnega značaja podrobneje ureja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij (Ur.l.RS,l št. 76/05)

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov: /