Galerija Božidar Jakac / Splošne informacije

Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Galerija Božidar Jakac

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa
Galerija Božidar Jakac, Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki
T.: 07/49 88140; 07/49 88 143

Matična številka: 5007593
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Dislocirane enote:
Gorjupova galerija (OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki)

Odgovorna oseba: Goran Milovanović, direktor
Datum prve objave kataloga: 26. 02. 2010
Datum zadnje spremembe: 20.4.2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http//www.galerija-bj.si
Druge oblike kataloga:
v fizični obliki v tajništvu Galerije Božidar Jakac, Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja:
Galerija Božidar Jakac opravlja v obliki javne službe naslednje dejavnosti:
–      raziskuje, evidentira, zbira, dokumentira, inventarizira, hrani in ureja ter razstavlja gradivo s področja likovne umetnosti 20. stoletja in sodobne ustvarjalnosti s področja delovanja galerije, kakor tudi od drugod, če je to gradivo pomembno za dopolnjevanje stalnih razstav in poslanstvo galerije;
–      sistematično zbira gradivo na terenu;
–      oblikuje in dopolnjuje stalne razstave z zbranim gradivom;
–      omogoča javnosti, da spoznava in sprejema slovensko ter drugo umetniško ustvarjanje, tako da oblikuje in dopolnjuje stalne zbirke, prireja razstave, predavanja in organizira druge dejavnosti za dosego tega smotra;
–      izvaja pedagoško in andragoško dejavnost;
–      omogoča strokovno in znanstveno proučevanje muzejskega gradiva;
–      objavlja izsledke znanstvenega in strokovnega raziskovanja, dokumentacijo, prikaze ter drugo v lastnih publikacijah;
–      organizira in izpopolnjuje specialno knjižnico za področje delovanja zavoda;
–      sodeluje s strokovnimi organizacijami za varstvo naravne in kulturne dediščine pri obnovi kulturnega spomenika ter upravlja s kulturnim spomenikom;
–      spremlja delo strokovnih organizacij s področja likovne umetnosti;
–      prireja občasne razstave tudi v drugih krajih Slovenije in v tujini;
–      prireja mednarodni kiparski simpozij Forma viva;
–      opravlja druge naloge s področja varstva kulturne dediščine. 
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja galerija tudi druge dejavnosti, ki služijo izvajanju temeljnega poslanstva in se financirajo izključno iz nejavnih virov:
–      oddajanje prostorov in opreme za razstavne in druge kulturne oziroma vzgojno-izobraževalne, promotivne in podobne namene;
–      opravlja storitve s področja svoje dejavnosti za potrebe fizičnih in pravnih oseb;
–      opravlja gostinsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost za potrebe galerije in obiskovalcev;
–      izdaja, zamenjuje in prodaja strokovne publikacije, kataloge ter drugo pisano in tiskano gradivo, nosilce zvoka ter ostale izdelke, ki izhajajo iz dejavnosti in poslanstva muzeja;
–      izdaja in prodaja replike in spominke, vezane na dejavnost galerije;
–      opravlja druge storitve, ki dopolnjujejo osnovno muzejsko dejavnost.
Galerija opravlja dejavnosti v obsegu in na način določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.

Notranja organizacija dela

Uprava muzeja:
Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki
T.: 07/49 88 140, 07/49 88 150

Direktor: Goran Milovanović
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Poslovna sekretarka: Alja Pfeifer
T.: 07/49 88 140
F.: 07/49 88 151
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Računovodkinja: Liljana Gorenc
T.: 07/49 88 142, 07/49 88 140
e-pošta:  .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Kustosi:

Mladen Baćić, kustos
T.: 07/49 88 147, 07/49 88 140
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Miha Colner, kustos
T.: 07/49 88 146, 07/49 88 140
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Deja Bečaj, kustosinja
T.: 07/49 88 148, 07/49 88 140
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Kristina Simončič, kustosinja
T.: 07/49 88 149, 07/49 88 140
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Varuhi:
Silva Goltes
Dejana Piperski
Toni Troha

T.: 07/49 88 143
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Tehnična služba:
Bruno Hočevar
Franci Gramc
Jožica Grubar
Simona Stopar

TIC:
Karmen Joya Žibert
Maša Zagorc
T.: 07/49 88 152
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Organigram organa
Ustanovitelj javnega zavoda: Občina Krško
Ustanoviteljske pravice izvršuje: Občina Kostanjevica na Krki

Svet javnega zavoda Galerija Božidar Jakac
Predsednik: dr. Andrej Smrekar
Člani:
Žiga Kump
Alenka Kušević
Danijel Levičar
Alja Pfeifer
Kristina Simončič
Gorazd Šoštar


2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih organov s področja dela: /

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Goran Milovanović
Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki
Tel.: 07 49 88 141; 07/49 88 140
e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

S področja delovanja javnega zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac
-Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP); Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2); Odločba o delni razveljavitvi drugega odstavka 45. člena ZUJIK Ur.l. RS 7/2007; Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 42. člena ZUIJIK z odložilnim rokom Ur.l. RS 65/2007;  Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10); Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13); Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029 (Uradni list RS, št. 29/22);

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg);
 
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14); Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17); Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 66/16); Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 32/18); Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 49/19);

- Icomov kodeks muzejske etike, Društvo ICOM, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor, Ljubljana 2005;

Ostali predpisi, ki določajo področje delovanja zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP);

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb);

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O);

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);

- Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01);

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr., 80/18, 160/20, 88/21 in 136/22); Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede (Uradni list RS, št. 57/08);

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19 in 130/22);

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22);

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22); 

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1);   

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb);

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22);

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22, 157/22 in 25/23); 

- drugi interni pravilniki in podzakonski akti, izpeljani na podlagi naštete zakonodaje.

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov: /

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
- Strateški načrt
- Letni program dela
- Poslovna poročila javnega zavoda
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ: /

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
- Evidenca o plačah in drugih prejemkih zaposlenih, plačilih po avtorskih pogodbah, plačilih po pogodbah o delu in plačilih po napotnicah preko servisov storitev;
- Evidenca o zaposlenih delavcih;
- Evidenca uporabnikov muzejskega knjižnega gradiva;
- Evidenca naslovnikov;

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij: O muzeju, dogodkih in arhivu na domači spletni strani

Pravni akti zavoda:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac (Ur list RS 108/2003)
Pogodba o upravljanju premoženja
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Poslovnik o delu sveta
Pravilnik o premakljivem delovnem času

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Galerije Božidar Jakac http://www.galerija-bj.si
Vpogled v Informacije javnega značaja v neelektronski obliki je možen v tajništvu Galerije Božidar Jakac po vnaprejšnjem dogovoru, od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure
Vprašanja stroškov posredovanja informacij javnega značaja podrobneje ureja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij (Ur.l.RS,l št. 76/05)

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov: /