NAPOVEDNIK

Napovednik

NOVA DOBA / NEW ERA: PLATEAURESIDUE, Maja Smrekar, Robertina Šebjanič, Tanja Vujinović 28.08.20 ob 19:00

NOVA DOBA
PLATEAURESIDUE, Maja Smrekar, Robertina Šebjanič, Tanja Vujinović
Kustos: Miha Colner
Lapidarij, 28. avgust -1. november 2020

Razstava Nova doba predstavlja dela treh umetnic in umetniške skupine iz Slovenije, ki se v svojih ustvarjalnih praksah dosledno in dolgoročno posvečajo odnosu med človekom in naravo. Izbrana dela prinašajo globok premislek o človekovih intervencijah v naravno okolje in o trenutnem družbenopolitičnem in ekonomskem ustroju, ki temelji na principu rasti proizvodnje in potrošnje.

V Lapidariju Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki bodo v dialog postavljena tematsko raznolika dela tandema PLATEAURESIDUE, Maje Smrekar, Robertine Šebjanič in Tanje Vujinović. Te ustvarjalke in ustvarjalci se s sredstvi vizualne umetnosti posvečajo aktualnim temam sodobnega časa kot so človekovo razumevanje okolja, potreba po kolonizaciji narave in analiza okoljskih politik, ki danes še vedno temeljijo predvsem na konceptu neskončne modernizacije. V zgodovini moderne in sodobne umetnosti so premisleki umetnikov o fenomenu naravnega okolja na ravni reprezentacije prisotni že vse od pojava industrijskih revolucij, a so v preteklih desetletjih nekateri umetniki prevzeli aktivnejšo vlogo in začeli svoje ustvarjalne prakse interdisciplinarno povezovati z znanostjo in drugimi polji družbenega delovanja. To usmeritev povzema tudi pričujoča skupinska razstava, ki predstavlja analitične in angažirane ustvarjalne odzive umetnic in umetnikov na aktualne teme kot so ekologija, posledice poseganja v prostor, razmerje med človeškim in nečloveškim, preseganje dualizma kultura-narava in prihodnost človeške vrste.

***

NEW ERA
PLATEAURESIDUE, Maja Smrekar, Robertina Šebjanič, Tanja Vujinović
Curator: Miha Colner
Lapidarij, 28 August -1 November 2020

The New Era exhibition showcases works of three artists and one artist group from Slovenia who, in their creative practices, consistently and continuously address the relationship between human and nature. The selected works provide a profound contemplation about anthropogenic interventions into natural environments and about current sociopolitical and economic structures of governance which are based on principles of infinite growth of production and consumption.

The exhibition at the Lapidarium of Božidar Jakac Art Museum in Kostanjevica na Krki will attempt to establish a dialogue between conceptually diverse works of the PLATEAURESIDUE collective, Maja Smrekar, Robertina Šebjanič and Tanja Vujinović. By using different means of visual art making these artists are commonly dedicated to exploration of topical issues of modern age such as comprehension of natural environments, need for colonising nature and analysis of environmental policies that are nowadays still firmly based on the concepts of modernisation and development. In the history of modern and contemporary art, since the emergence of industrial revolutions, ideas and works of artists often touched upon phenomena of natural environment but only on the level of representation; however, in the past decades some artists took on more active role and started to relate their artistic practices with scientific and other interdisciplinary discourses. This particular orientation is summarised with this group exhibition showcasing highly analytical and engaged creative responses of artists to topical issues such as the world’s ecology, consequences of interventions in the environment, relationship between human and non-human, overcoming the culture-nature dualism, and the future of humankind.