NAPOVEDNIK

Napovednik

Mitja Konić: Amor Fati 25.09.20 ob 19:00

Otvoritev: petek, 25. septembra ob 19. uri

nekdanja samostanska cerkev GBJ

Mitja Konić se je v preteklosti predstavil na številnih skupinskih razstavah po Sloveniji, vendar je trenutno bolj prisoten in prepoznaven v mednarodnem prostoru. Kot ustvarjalec, živeč v Münchnu, dojema svoje poslanstvo neposredno iz slikarskega rituala in ustvarja onstran političnih delitev, potrošništva, digitalnih medijev ter novodobnih trendov v vizualni umetnosti. Osredotoča se na filozofski in intelektualni odnos med človekom, naravo in stvarmi. Svojo kontemplativno govorico artikulira s formalnimi, semiotičnimi in pomenskimi elementi ter večino napora posveča sebi lastnim tipologijam.

Razstava v nekdanji samostanski cerkvi, kjer prevladujejo monumentalna platna, razgalja jedro Konićeve poetike. Osrednji pojem njegovega razumevanja ustvarjalnosti je tokrat definiran že v naslovu in je hkrati vodilni motiv nekaterih del. Konić namreč vso dogajanje med sabo in platnom, med avtorefleksijo in zunanjo stvarnostjo dojema kot usodo. Ves kreativni proces od ideje prek mišljenja do izbire oziroma kombinacije materialov je zanj alkimija. Rezultat je slika kot osupljivo presečišče različnih svetov oziroma Konićev vmesni svet. V njem se z vidika tradicionalnega, (post)modernističnega in sodobnega slikarstva stapljajo nasprotja. Konićeva platna v prepletu figuralnega in abstraktnega združujejo risarske in slikarske prvine, obenem pa razkrivajo kontrapunkt med ustvarjanjem iluzije gibanja in občutkom zamrznjenosti. Posamezna dela se v detajlih spogledujejo z minulimi umetnostnimi obdobji, kot so denimo aluzije na draperije renesančnih mojstrov ali na baročne angele.

Mitja Konić (1984, Slovenj Gradec) je zaključil študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pod mentorstvom profesorjev Gustava Gnamuša in Jožefa Muhoviča. Leta 2012 je bil nagrajen z ugledno štipendijo za umetnike DAAD, v okviru katere je med leti 2012 in 2014 opravljal podiplomski mojstrski študij na Akademiji za likovno umetnost v Dresdnu. Njegov mentor je bil profesor za interdisciplinarno in eksperimentalno slikarstvo Christian Sery. V Dresdnu je ostal še nekaj let po zaključku magistrskega študija, nato pa se je preselil v München, kjer danes živi in dela.

Razstava Amor Fati bo na ogled do 6. decembra 2020. Kustos razstave je dr. Robert Simonišek.

***

Opening: Friday, 25 September at 7pm

Former Monastery Church, GBJ

In the past years Mitja Konić have taken part in number of group exhibitions across Slovenia but currently he is more present and recognisable internationally. As an artist who lives and works in Munich, he perceives his mission directly from the painting ritual and he creates beyond political divisions, consumer culture, digital media and contemporary trends in visual arts. He focuses on the philosophical and intellectual relationship between human, nature and things. His contemplative artistic language is articulated with formal and semiotic elements while most of his effort is directed at his own artistic typologies.

The exhibition in the former monastery church, in which monumental canvasses prevail, reveals the core of Konić’s poetics. The dominating concept of his understanding of creativity is revealed already in the title of this exhibition and can be seen as the prevailing motif in some of the exhibited works. Konić views all actions between himself and the canvass, between self-reflection and external reality, as fate. He views the entire creative process, starting with the idea, continuing with the thought process, and ending in the selection and combination of materials, as alchemy. The final result is a painting that is a stunning intersection of various worlds, or, one could say, Konić’s intermediary world.

Mitja Konić (1984, Slovenj Gradec) graduated at the painting department of the Academy of Arts in Ljubljana, under professors Gustav Gnamuš and Jožef Muhovič. In 2012 he received the prestigious artist scholarship DAAD, which enabled him to enrol into an Postgraduate studies of painting (Meisterschüler) at the Academy of Fine Arts in Dresden. In 2014 he successfully defended his Postgraduate (Meisterschüler)  Thesis under Christian Sery, professor of interdisciplinary and experimental painting. Following the completion of his Postgraduate studies, Konić remained in Dresden for a few more years after which he moved to Munich where he now lives and works.

The Amor Fati exhibition which is curated by dr. Robert Simonišek will be on show 6 December 2020.